نام مبارك: موسى (ع)

كنیهء شریف: ابوالحسن

القاب مبارك: كاظم

نام پدر بزرگوار: جعفر

نام مبارك مادر: حمیده

تاریخ و لادت: 7 صفر سنه 128 ه‍ . ق

سال شروع امامت: 148 ه‍. ق

سن شروع امامت: 20 سالگى

مدت امامت: 35 سال

مدت عمر مبارك: 55 سال

تاریخ شهادت: 25 ماه رجب سال 183 ه‍ . ق

علت شهادت: خرماى زهرآلود / هارون توسط یحیى برمكى سندى

محل دفن: كاظمین

تعداد فرزندان: 18 پسر و 19 دختر