ارائه روش های موثر جهت درمان
عارضه های بیماری های نورولوژیک
بیماری های ارتوپدیک
اختلال در عملکردهای روانی-اجتماعی
بیماری و اختلالات مربوط به سالمندان
بیماری و اختلالات ذهنی مربوط به کودکان
کمک به انجام فعالیت های روزانه و هدفمند در افراد مبتلا به بیماری ها و ضایعات جسمی