آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، ابتدای بلوار دولت

تلفکس: 32249017 (058) / تلفن: 3142 (058)