آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، ابتدای بلوار دولت

تلفکس: 32249017 (058)

تلفن: 3142 (058) و 7-32402000

نوبت دهی داخلی 1

پذیرش درمانگاه داخلی 2

پذیرش بخش بستری داخلی 3

آزمایشگاه داخلی 4

رادیولوژی و سونوگرافی داخلی 5

دندانپزشکی داخلی 6

پذیرش توانبخشی داخلی 7

فیزیوتراپی داخلی 8

پرستاری در منزل داخلی 9

بخش اداری داخلی 0