سلام بر امام جواد ( علیه السلام ) که “جود” قطره ای بود در پیشانی بلندش و ” علم ” غنچه ای بود از گلستان وجودش و “حلم ” گوهری بود از گنجینه فضایلش