مراجعین گرامی می توانند با داشتن کد سه رقمی پزشکان، به راحتی از طریق سامانه نوبت دهی تلفنی مراحل اخذ نوبت را طی کنند.

اخذ نوبت با:
-شماره چهار رقمی 3142 داخلی 1